Privacy

& cookies

Privacyverklaring

Datum: 1 oktober 2020

Uw privacy is belangrijk voor lemmens. Wanneer u een beroep doet op de diensten van lemmens., vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, verwerken en vrijgeven.

1. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt verstaan onder:

 • lemmens.: lemmens., vof, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, België, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0755.488.359; 
 • Website: De website van lemmens. en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door lemmens.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden door middel van en ten gevolge van het gebruik van onze Website. Dit Privacybeleid is eveneens van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door lemmens. die betrekking hebben op alle (commerciële) relaties tussen lemmens. en haar klanten, prospecten en business partners.

De persoonsgegevens die lemmens. verzamelt en verwerkt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens?

Gegevens die lemmens. verwerkt voor een bepaalde aangelegenheid, om klant te worden bij of nadat u reeds klant werd van lemmens. Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerkingen zoals omschreven in dit Privacybeleid, betreffen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, taal, etc.;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, etc.;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, etc.;
 • Samenstelling van het gezin: huwelijk of andere vorm van samenleven, etc;
 • Financiële bijzonderheden: financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, etc.;
 • Leefgewoonten: gewoonten, bezittingen, levensstijl, etc.;
 • Woningkenmerken: eigendommen, andere zakelijke rechten op onroerende goederen, etc.;
 • Beroep en betrekking: huidige betrekking, loopbaan, etc.

Gegevens die u aan lemmens. verstrekt om klant te worden in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving:

 • Voor bijna alle diensten van lemmens. dient u ons voorafgaandelijk uw identificatiegegevens te verstrekken. Dit gebeurt via een opdrachtbrief en E-ID reader. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van lemmens.

Gegevens die lemmens. verzamelt door middel van de Website:

Door het gebruik van cookies op de Website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, browser, toestel, etc.
 • Elektronische lokalisatiegegevens: geografische locatie, etc.

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat uzelf uw persoonsgegevens dient te verstrekken. lemmens. verwerkt evenwel de persoonsgegevens die door u werden bezorgd door middel van de invulformulieren op de Website:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, taal, etc.;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, email, etc.;
 • Het curriculum vitae;
 • De motivatiebrief;
 • Persoonlijke foto.

4. Gebruik van persoonsgegevens

lemmens. verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid steeds in overeenstemming met één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

 • het aanbieden en leveren van de diensten en goederen aangeboden door lemmens. waarop beroep wordt of zal worden gedaan, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigde belang;
 • het beheer en administratie van het klantenbestand, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het verlenen van informatie na een (aan)vraag hiertoe uitgaande van u, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst;
 • het aanbieden en versturen van nieuwsbrieven, reclame en direct marketing, indien hiertoe de toestemming werd verkregen;
 • het verzekeren en verbeteren van de werking van lemmens. en de Website, hierbij gesteund op de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het aanbieden en verzenden van e-mailberichten om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn, hierbij gesteund op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • het beheer en administratie van leveranciers en tussenpersonen, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan Europese en nationale antiwitwaswetgeving, hierbij gesteund op de naleving van wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan enige internationale, Europese of nationale regelgeving, hierbij gesteund op de naleving van wettelijke verplichtingen;

lemmens. vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die niet compatibel zijn met dewelke in dit Privacybeleid werden beschreven.

5. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

lemmens. zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management). lemmens. kan dan ook gebruik maken van verwerkers, zijnde natuurlijke-, rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of ander orgaan die ten behoeve van lemmens. persoonsgegevens verwerken, om uw persoonsgegevens te verwerken.

lemmens. kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, om aan heersende wetgeving en reglementering te voldoen, of om de rechten van lemmens., van haar klanten en/of van u te verdedigen en te beschermen gedurende een/met het oog op een gerechtelijke procedure. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven in het kader van een wijziging in de bedrijfsstructuur van lemmens., onder andere, maar niet gelimiteerd tot een wijziging in de rechtsvorm, overname, fusie, splitsing en de gehele dan wel gedeeltelijke verkoop van de onderneming of bedrijfstak.

Indien het noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

lemmens. bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder de rubriek “Gebruik van persoonsgegevens”.

Indien door de wet, door de naleving van een andere wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan lemmens. uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

7. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen overeenkomstig de rubriek “Contactgegevens”.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, wanneer deze verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming. De intrekking doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich eveneens op elk moment uitschrijven na ontvangst van de email van en.lemmens.ninja.

 • Recht op toegang: u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om zonder onredelijke vertraging, in bepaalde omstandigheden, wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht van overdracht: onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, heeft u het recht uw betreffende persoonsgegevens, die door u werden verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Recht op beperking: u heeft het recht om, in bepaalde omstandigheden, de beperking van een bepaalde verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke hiertegen dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren of in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht van niet-profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

lemmens. is gerechtigd alvorens zij gevolg geeft aan uw aanvraag een bewijs ter controle van uw identiteit te verzoeken.

lemmens. verstrekt u binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan indien nodig met twee (2) maanden worden verlengd. In dat geval stelt lemmens. u daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

lemmens. kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen. In dat geval stelt lemmens. u daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

8. Beveiliging persoonsgegevens

lemmens. neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de rubriek “Contactgegevens”.

9. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

10. Anonieme gegevens

lemmens. is gerechtigd om niet-persoonlijke en anonieme data te verzamelen en te verwerken en persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten lemmens. niet toe om deze gegevens in verband te brengen met een geïdentificeerde persoon of om individuele persoon te identificeren. Deze gegevens kunnen ook met derden gedeeld worden.

11. Andere websites

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte website steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacyverklaring van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

12. Update privacy verklaring

lemmens. is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

13. Cookies

Tijdens uw bezoek aan de Website kan gebruik gemaakt worden van cookies om uw ervaring op de Website te optimaliseren. Bijkomende informatie op welke wijze lemmens. gebruik maakt van cookies kan u terugvinden in het Cookiebeleid.

14. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop lemmens. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

15. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via GDPR@en.lemmens.ninja of lemmens., t.a.v. GDPR, Zwaarveld 41D, 9220 Hamme, België.

Cookiebeleid

Datum: 17 januari 2020

1. Algemeen

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:

 1. lemmens.:

lemmens., vof, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, België, met ondernemingsnummer 0755.488.359, RPR Gent, Afdeling Dendermonde

 1. Website: De website van lemmens. en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door lemmens.

2. Toepasselijkheid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de Website.

3. Wat zijn cookies?

Bij een bezoek aan de Website kunnen er zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie, in de vorm van bestanden, die op uw toestel (computer, smartphone, tablet, etc.) worden opgeslagen. Bij een bezoek aan de Website zullen zij ervoor zorgen dat de Website naar behoren kan werken, dat uw instellingen worden bijgehouden of dat diensten van derden via de Website aangeboden kunnen worden. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan betrekking hebben op uw toestel, uw surfgedrag, uw voorkeuren en kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd.

Vooraleer deze cookies via onze website op uw toestel worden geplaatst of geraadpleegd, heeft u de mogelijkheid om het gebruik ervan te weigeren. Indien u beslist om bepaalde categorieën van cookies te weigeren, moet u wel beseffen dat wij dan niet kunnen garanderen dat de Website of bepaalde diensten en functies ervan correct zullen blijven werken.

4. Lijst van gebruikte cookies

4.1 Sessie- en Permanente cookies

Cookies hebben vaak een vervaltermijn, na dewelke zij automatisch van het toestel verwijderd worden. Deze vervaltermijn zal verschillen per cookie.

Sessiecookies zijn cookies die op het toestel geplaatst worden op het ogenblik dat u de website bezoekt. De levensduur van deze cookies is echter beperkt tot duur van de sessie. Dit betekent dat deze cookies automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Permanente cookies blijven op uw toestel staan voor een lange periode of tot u ze handmatig verwijdert. Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een permanente cookie onthouden. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

4.2 Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze cookies zal de Website voor u niet vlot werken of zullen we bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnen aanbieden. Het is dan ook niet mogelijk om het gebruik van deze cookies door onze Website te weigeren. Indien u uw browser instelt zodat u deze cookies alsnog worden verwijderd of geblokkeerd zal de Website, of delen hiervan, wellicht niet correct meer werken.

4.3 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om bijkomende functionaliteiten en diensten via onze Website aan te bieden, die niet essentieel zijn voor de werking van onze website. Op onze Website kan u bepaalde artikelen delen via ‘sociale media’. Hiervoor maakt de Website gebruik van cookies die door andere partijen worden geleverd. en.lemmens.ninja controleert deze cookies niet en is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u deze cookies weigert, werken deze onderdelen van de Website mogelijk niet meer naar behoren.

4.3 Analytische cookies

Bij een bezoek aan onze website worden cookies geplaatst om het gebruik van bezoekers van onze website bij te houden en hierover rapportages te verkrijgen. Deze informatie laat ons toe om de prestaties van onze website te beoordelen en te verbeteren. Analytische cookies laten toe dat wij kunnen vaststellen welke pagina’s vaak bezocht worden en de geografische oorsprong van onze bezoekers. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Indien u deze cookies weigert dan wordt uw bezoek niet in rekening gebracht in de statistische rapporten over de website.

Wij maken hiervoor gebruik van de “Google Analytics” dienst aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google verwerkt de persoonsgegevens met inachtneming van een passend beschermingsniveau en is aangesloten bij het Amerikaanse Privacy Shield-programma. lemmens. heeft geen controle over en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Google omgaat met uw persoonsgegevens.

4.5 Marketing cookies

Bij een bezoek aan onze Website worden door derde partijen (LinkedIn en Facebook) cookies geplaatst op uw toestel. De cookies worden door deze derden gebruikt om op basis van uw surfgedrag een profiel over u op te stellen en u aan de hand hiervan relevante advertenties te tonen. lemmens. controleert deze cookies niet en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Indien u deze cookies weigert dan zal u door deze derden niet gevolgd worden op onze website en zal u op andere websites minder van onze of soortgelijke op u gerichte advertenties te zien krijgen.

4.6 Tabel van gebruikte cookies

Essentiele cookies
ProviderNaam cookieOpslagperiode
en.lemmens.ninjaPHPSESSIDSessie
CookiebotCookieConsent1 jaar
Functionele cookies
ProviderNaam cookieOpslagperiode
linkedin.comlangSessie
Analytische cookies
ProviderNaam cookieOpslagperiode
google-analytics.comcollectSessie
en.lemmens.ninja_gat1 dag
en.lemmens.ninja_gid1 dag
en.lemmens.ninja_ga2 jaar
Marketing cookies
ProviderNaam cookieOpslagperiode
ads.linkedin.comlangSessie
linkedin.comlidc1 dag
linkedin.combcookie2 jaar
linkedin.combscookie2 jaar
linkedin.comUserMatchHistory29 dagen
facebook.comtrSessie
facebook.comfr3 maanden
connect.facebook.com_fbp3 maanden

5. Cookies uitschakelen

U hebt de mogelijkheid om via uw browserinstellingen uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of wanneer cookies worden geweigerd. Tevens kan u via deze browserinstellingen cookies verwijderen of weigeren. De wijze waarop de browserinstellingen gewijzigd worden zal verschillen per browser.

Meer informatie over hoe u de browserinstelling kan wijzigen is te vinden in het “Help” menu van uw webbrowser en op www.aboutcookies.org .

Indien u optimaal gebruik wil maken van de Website, zal het aangewezen zijn dat u de cookies aanvaard. Indien u cookies weigert of verwijdert, dan kan dit ervoor zorgen dat uw bezoek aan de Website niet probleemloos verloopt. Meer bepaald doordat uw voorkeuren niet bijgehouden worden en/of dat bepaalde delen van de Website niet (naar behoren) zullen werken.

6. Update Cookiebeleid

lemmens. is gerechtigd om haar Cookiebeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

7. Privacybeleid

Bij het gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Bijkomende informatie op welke wijze lemmens. uw persoonsgegevens, die via de Website verkregen werden, verwerkt, kan u terugvinden in ons Privacybeleid.

8. Contactgegevens

Mocht u vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben bij dit Cookiebeleid, dan kan u contact met lemmens. opnemen op het adres Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, België of via het e-mailadres GDPR@en.lemmens.ninja.0755.488.359